Nhà thường chăm tích điều thiện, ắt phúc có dư, còn nhà không tích điều thiện, ắt họa có dư

Tạ Quốc Bảo

Siêng năng và cần kiệm là cái gốc của “trị gia”, các thành viên trong gia đình hòa thuận là cái gốc của “tề gia”, thận trọng là cái gốc của bảo vệ gia đình, đọc sách là nền tảng của sự hưng vượng, trung thành và hiếu thuận thì chính là cái gốc của truyền thống gia đình.

Một gia đình có nề nếp tốt, sẽ có một gia phong tốt. Những gia đình có phúc khí sẽ có thể làm tốt 3 điều này:

Gia phong đầu tiên: Thiện lành

Kinh Dịch có câu: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, bất tích thiện chi gia, tất hữu dư ương”, (Ý nghĩa tức là: Nhà tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư).

Gia đình tu thiện tích đức, ắt có nhiều điềm lành, còn gia đình làm điều xấu, điều ác thì sẽ không tránh khỏi việc gặp nhiều tai họa. Một gia đình có phúc khí hay không, chính là dựa xem gia đình đó có chăm hành thiện tích đức hay không, một gia đình sống tốt ắt sẽ được ban phúc phận.

Có câu: “Người hành thiện, phúc chưa đến, nhưng họa đã rời xa. Người hành ác, dù họa chưa đến, nhưng phúc khí đã rời xa”. Cũng vậy, một gia đình tích thiện, mặc dù phúc báo chưa nhìn thấy, nhưng họa đã rời xa, một gia đình tích ác, mặc dù họa chưa thấy, nhưng phúc báo đã rời xa rồi.

Trên thế gian này có luật nhân quả. Cổ nhân nói: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, làm người cần lấy Thiện làm gốc, thiện sẽ có thể sinh phúc, hành ác sẽ tổn thọ đức.

Một gia đình nhất định cần giữ gìn gia phong tốt, tích đức hành thiện, như vậy, mỗi thành viên trong gia đình sẽ được hưởng lợi cả đời.

Gia phong thứ 2: Cần cù và tiết kiệm

Cần cù và tiết kiệm là một đức tính truyền thống tốt đẹp của con người, đây cũng chính là 2 yếu tố cần có để tạo dựng nên một gia đình có phúc khí: Một là siêng năng, hai là tiết kiệm.

Từng có câu thuyết rằng: Tiền bạc vốn vô loài, xuất từ gia đình cần kiệm (“hoàng kim bổn vô chủng, xuất tự cần kiệm gia”). Cũng có câu rằng: Một gia đình cần cù và chịu khó, đói khát sẽ không thể vượt cửa mà vào (“cần lao đích gia đình, cơ ngạ quá kì môn nhi bất nhập”).

Một gia đình cần cù tiết kiệm thì nghèo đói, túng thiếu chỉ là tạm thời, mai sau sẽ có phúc lớn. Một gia đình kiêu căng, xa hoa và dâm loạn, của cải chỉ là nhất thời, nhưng dần dần sẽ bị mai một.

Gia phong thứ 3: Hòa hợp

Có câu: “Gia hòa vạn sự hưng”, các thành viên trong gia đình hòa thuận với nhau, gia đình chắc chắn sẽ hưng thịnh và bình an. Phúc khí của một gia đình, thường đến từ sự hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.

Cha mẹ từ bi con cái mới hòa thuận, cha mẹ hòa thuận thì con cái được hưởng lợi, người già trong gia đình tích đức hành thiện, thì con cháu mới hưởng “trái ngọt”, đây chính là cái gọi là “quy luật nhân quả”.

Phật gia giảng rằng: “Hiếu thuận cha mẹ chính là phúc điền lớn nhất nơi thế gian”, có thể đắc được phúc đức vô biên. “Bách thiện hiếu vi tiên” trăm điều thiện chữ Hiếu đứng đầu.

Cha thiện con hiếu thuận, là vì con cái hiếu thuận, mới đắc được phúc báo. Con cái hiểu được đạo làm con cần hiếu kính cha mẹ; nên con cái mới học được cách hiếu thuận kính trọng bạn. Nó tuần hoàn qua lại như vậy, cả gia đình càng ngày càng hòa thuận, mọi người đều có thể hưởng phúc.

Viết một bình luận